Členovia

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzity  /  www.uniza.sk
01

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva 9 000 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia.

Počas vyše 60-tich rokov svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre viac než 70 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing, či humanitné vedy. 

V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita v Žiline zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. V roku 2013 vznikli na univerzite v rámci OP Výskum a vývoj dve nové významné pracoviská – Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce, či prepojenie s praxou.
Prečítaj si viac

Univerzita Mateja Bela

Univerzity  /  www.umb.sk
02

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity.

Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.
 
Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí. 

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. 

Prečítaj si viac

FAME

Univerzity  /  www.utb.cz
03

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, ktorá svojím študentom poskytuje moderné prostredie a dynamický atmosféru.

Vznikla v roku 1995 vyčlenením Inštitútu managementu a ekonomiky Fakulty technologické VUT v Brně. V súčasnej dobe patrí so svojimi 3200 študentami k najväčším fakultám Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ponúka bakalárske, magisterské i doktorandské programy a tiež širokú ponuku praxe a projektov v partnerských spoločnostiach, čím významne zvyšuje uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. 

Fakulta však tiež poskytuje i kurzy „šité na mieru“ jednotlivým podnikom v oblasti managementu, marketingu, podnikovej ekonomiky, financií a účtovníctvu, priemyslového inžinierstva, verejnej správy a regionálneho rozvoja, využitie štatistických metód (podrobnejšie viď. Nabídka podnikového vzdělaní). Poskytujeme i poradenskú a výskumnú činnosť – pre množstvo podnikov (viď. Příklady realizované spolupráce)
Prečítaj si viac

AOS

Univerzity  /  www.aos.sk
04

Akadémia ozbrojených síl (AOS) je vojenská štátna škola univerzitného typu.

Je to škola s medzinárodnou akceptáciou, ktorej poslaním je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania. Popri vzdelávaní a výcviku sa AOS zameriava na rozvoj vedy a výskumu, ktorý sa orientuje na podporu bezpečnosti a obrany štátu a rozvoj spôsobilostí Ozbrojených síl SR.

AOS sa zapája do riešenia projektov základného a aplikovaného výskumu, do medzinárodných projektov v rámci EDA a NATO, do práce vedeckých a odborných komisií. Vedecký výskum je určený charakterom AOS a zameriava sa na technológie rozvoja ozbrojených síl a zabezpečenia obrany štátu (informačné a komunikačné systémy, medzinárodný krízový manažment, kybernetická obrana a bezpečnosť, prostriedky UAV a senzory).

 
Prečítaj si viac
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×