Členovia

Adbee digital s.r.o.

Ostatní  /  www.adbee.sk
01

Adbee prináša nové pohľady a riešenia v prepojení vývoja softvéru a hardvéru, internetovej bezpečnosti, marketingu, customer experience a telekomunikácií.

Výsledkom sú riešenia postavené pre súčasnú éru. Produkty, ktoré ľudia chcú používať:
 • Cloud pbx riešenie pre call centrá  (SaaS)
 • Pokročilý Content management systém
 • ERP systém pre spoločnosti podnikajúce v digitálnej ekonomike
 • ERP pre výrobné podniky
 • ERP pre cestovné kancelárie, realitných maklérov a obchodné spoločnosti
 • Rezervačné systémy pre kliniky, estetické salóny a osobnú prepravu
 • POS & marketingové riešenia pre retail

V našich službách využívame spojenie marketingovej expertízy, princípov user experience a behaviorálnej ekonómie s agilným softvérovým vývojom. Našou špecializáciou sú:
 • Webové aplikácie (korporátne webstránky, eshopy, Facebook aplikácie)
 • Produktový dizajn (softvérové a hardvérové technologické riešenia).
 • Aplikácie pre mobilné zariadenia a smart TV 
 • UX dizajn & art direction
 • Marketingové konzultačné služby

V Adbee sme zaviedli certifikovaný systém manažmentu podľa požiadaviek medzinárodných štandardov ISO 9001 a ISO/IEC 27001.
Prečítaj si viac

XT-Card

IT spoločnosť  /  www.xt-card.cz
02

Spoločnosť XT-Card a.s. je popredným českým dodávateľom systémov bezkontaktných čipových technológií.

XT-Card buduje riešenia na multiaplikačných systémoch, ktoré využívajú bezkontaktné čipové karty pre platobné, dopravné, identifikačné a ďalšie aplikácie. Široké spektrum funkcií a služieb tak z čipových technológií robí atraktívne nástroje nielen na celoštátnych, krajských, regionálnych, mestských či podnikových úrovniach, ale i v rámci dopravných služieb, firiem a inštitúcií. 

Jadro pracovného tímu spoločnosti XT-Card je tvorené odborníkmi na problematiku čipových kariet s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Títo pracovníci sa podieľajú na realizácii množstva kartových projektov z oblasti mestských, dopravných a bankových kariet. Spoločnosť XT-Card je preto pripravená ponúknuť kvalifikovaný návrh riešenie komplexného kartového systému. 

Spoločnosť XT-Card sa zúčastňuje významných projektov zavádzajúcich systémy čipových technológii v ČR. Príklady vybraných klientov: 
 • Projekt In-karta Českých Drah
 • Projekt opencard® Magistrátu hl. m.  Prahy.
 • Implementace elektronické peněženky na ČZU.
 • Projekt modernizace elektronického odbavovacího systému  HK/PK OREDO
Prečítaj si viac

InterWay, a. s.

IT spoločnosť  /  www.interway.sk
03

Spoločnosť InterWay, a. s. pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu informačných technológií od roku 1997.

Spoločnosť sa zameriava na profesionálnu implementáciu technológií a systémov IDM, SSO, ECM, ERP, BPM, Cloud Computing, integračných riešení ako SOA, riešení e-commerce, content management, intranetových a portálových riešení. Dodáva softvérové a hardvérové riešenia renomovaných výrobcov (Oracle, DELL, Microsoft, HP, atď.) a na báze Open Source produktov od malých vylepšení pre existujúce systémy po ucelený návrh a dodávku komplexných riešení. Produktové portfólio je doplnené riešeniami na báze vlastného vývoja – redakčný systém WebJET a dokument manažment systém DMS Greeny.

Klientela je tvorená širokým spektrom od orgánov štátnej správy a samosprávy, telekomunikačných operátorov, bánk, poisťovní, podnikov sieťových odvetví po priemyselných výrobcov. InterWay, a. s. má zavedené certifikované systémy riadenia ISO podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001, ISO/IEC 27001 a ISO 14001
Prečítaj si viac

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzity  /  www.uniza.sk
04

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva 9 000 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia.

Počas vyše 60-tich rokov svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre viac než 70 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing, či humanitné vedy. 

V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita v Žiline zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. V roku 2013 vznikli na univerzite v rámci OP Výskum a vývoj dve nové významné pracoviská – Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce, či prepojenie s praxou.
Prečítaj si viac

Univerzita Mateja Bela

Univerzity  /  www.umb.sk
05

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity.

Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.
 
Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí. 

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. 

Prečítaj si viac

Oracle Corporation

IT spoločnosť  /  www.oracle.com
06

Spoločnosť Oracle Corporation bola založená v roku 1977 a dnes zamestnáva v 145 krajinách sveta vyše 120 tisíc ľudí.

Svojim viac než 400 tisícom zákazníkov - vrátane 100 firiem z rebríčka Fortune 100 - ponúka kompletný a plne integrovaný súbor cloudových aplikácií, platformových služieb a integrovaných systémov.

Či už ide o dátové centrá alebo cloud, riešenie spoločnosti Oracle znižujú zložitosť IT prostredia, ktorá býva prekážkou obchodných inovácií. Zaisťujú vyššiu rýchlosť, spoľahlivosť, zabezpečenie aj lepšie možnosti správy. Systémy Oracle pre cloud aj on-premise prostredie prekonávajú konkurenciu. Zákazníkom poskytujú plnú pružnosť nasadenie a ďalšie výhody vrátane integrácie aplikácií, vysokú dostupnosť, škálovateľnosť a výkon, ktoré spolu s energetickou úspornosťou znamenajú nízke celkové náklady na vlastníctvo.
Zákazníci, ktorí vyžadujú modulárne riešenie, získajú vďaka otvorenej architektúre Oracle a podpore rôznych operačných systémov (Oracle Linux, Oracle Solaris a ďalšie) bezkonkurenčnú možnosť výberu a rad ďalších prínosov. Vďaka tomu si môžu vytvoriť infraštruktúru optimalizovanú na mieru svojho podnikania.

Prečítaj si viac

ISIT Slovakia s.r.o.

IT spoločnosť  /  www.isitslovakia.sk
07

Je slovenská IT spoločnosť.

Klientom z komerčnej sféry pomáha s implementáciou, auditom a riadením dokumentácie a systémov v oblasti ISM ( integrovaného systému manažérstva) podľa EN ISO  9001 systém manažérstva kvality,  EN ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva a OHSAS 18001 pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s podporou EN ISO 19011 auditovanie systémov manažérstva. 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme je bezpečnosť informačných systémov - cybersecurity, konkrétne implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa EN ISO 27001 a ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013. Výkon auditu, výkon zodpovednej osoby, analýza stavu riadenia , identifikácia aktív, hrozieb, zraniteľností  , dôsledná analýza rizík, návrh zlepšení a implementácia ochranných opatrení, tvorba bezpečnostnej dokumentácie, preškolenia oprávnených a zodpovedných osôb - to sú činnosti, na ktoré sa u klienta zameriavame.

Prečítaj si viac

FENIX CONSULT s.r.o.

IT spoločnosť  / 
08

Spoločnosť FENIX CONSULT s.r.o. realizuje IT riešenia a zdroje na mieru pre vaše ambiciózne ciele.

Know-how, efektivita a kvalita sú parametrami služieb, ktoré poskytujeme. Vrámci IT riešení dodávame poradenstvo od strategického konzultingu, cez big data, cloudové a mobility riešenia, až po dodávku aplikácií a infraštruktúry. Pôsobíme v najrôznejších odvetviach spoločnosti od štátnej správy, cez telekomunikácie, zdravotníctvo až po utility.

Vrámci ponuky ľudských zdrojov zabezpečujeme vyhľadávanie zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo živnosť, dodávku špecializovaných tímov a prenájom ľudských zdrojov. Sme pripravení reagovať aj na požiadavky na outsourcing služieb prípadne outsourcing kompletných projektov.

Prečítaj si viac

FAME

Univerzity  /  www.utb.cz
09

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, ktorá svojím študentom poskytuje moderné prostredie a dynamický atmosféru.

Vznikla v roku 1995 vyčlenením Inštitútu managementu a ekonomiky Fakulty technologické VUT v Brně. V súčasnej dobe patrí so svojimi 3200 študentami k najväčším fakultám Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ponúka bakalárske, magisterské i doktorandské programy a tiež širokú ponuku praxe a projektov v partnerských spoločnostiach, čím významne zvyšuje uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. 

Fakulta však tiež poskytuje i kurzy „šité na mieru“ jednotlivým podnikom v oblasti managementu, marketingu, podnikovej ekonomiky, financií a účtovníctvu, priemyslového inžinierstva, verejnej správy a regionálneho rozvoja, využitie štatistických metód (podrobnejšie viď. Nabídka podnikového vzdělaní). Poskytujeme i poradenskú a výskumnú činnosť – pre množstvo podnikov (viď. Příklady realizované spolupráce)
Prečítaj si viac

DIMANO

IT spoločnosť  /  www.dimano.sk
10

DIMANO je slovenská znalostno – technologická spoločnosť s 25 ročnou históriou a inovatívne zmýšľajúcim manažmentom.

Počas vývoja a implementácie procesne orientovaných softvérových riešení pre verejnú správu a veľkých komerčných zákazníkov DIMANO získalo:
 

 • stabilnú používateľskú základňu, bohaté know-how v oblasti procesného manažmentu a dokument manažmentu
 • skúsenosti s vývojom riešení vytvorených zákazníkovi na mieru
 • skúsenosť s hĺbkovou expertízou procesnej optimalizácie pre špecifické sektory
 

Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na vývoj cloudových riešení vo forme softvér ako služba (SaaS). Zameranie sa na zákazníka a jeho požiadavky, úzka koncentrácia podnikateľskej činnosti, bohaté skúsenosti zamestnancov a spokojní zákazníci sú základom spokojnosti obchodných partnerov a úspechu spoločnosti DIMANO.

Prečítaj si viac

Datasoft Consulting s.r.o.

IT spoločnosť  /  www.datasoftconsulting.sk
11

Spoločnosť Datasoft Consulting s.r.o. je na slovenskom trhu už 10 rokov a primárne sa zameriava na poskytovanie služieb, školení a poradenstva v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti, s dôrazom na ochranu osobných údajov.

Naši hlavní klienti sú z  oblasti štátnej správy a samosprávy v rámci SR. V rokoch 2007 až 2015 sme preškolili viac než 1000 oprávnených osôb, realizovali desiatky adresných bezpečnostných projektov a realizáciu diskrétnych posúdení ( malých auditov) na ochranu osobných údajov podľa ustanovení podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov. 

Spoločnosť Datasoft Consulting s.r.o. je zároveň vlastníkom výkonu majetkových práv k znalostnej softvérovej aplikácii ISSR = integrovaná správa systémov riadenia.  ISSR je automatizovanou správou bezpečnostnej dokumentácie organizácie a jej riadeného prístupu, so zachovaním princípu dôvernosti, dostupnosti a integrity spracúvaných aktív, vrátane manažmentu rizík, manažmentu incidentov a manažmentu riadeného prístupu k aktívam organizácie podľa požadovaných kritérií informačnej bezpečnosti. Súčasťou softvérovej aplikácie je aj bezpečnostná dokumentácia ako pre ochranu osobných údajov, tak aj pre oblasť informačnej bezpečnosti.
Prečítaj si viac

CSC

IT spoločnosť  /  www.csc.com
12

CSC (NYSE: CSC) vedie klientov po ich digitálnych transformačných cestách.

Spoločnosť poskytuje inovatívne technologické služby ďalšej generácie a riešenia, ktoré využívajú hlboké vedomosti v odbore, celosvetové pokrytie, technologickú nezávislosť a rozsiahlu partnerskú komunitu. Naši ľudia pomáhajú klientom komerčného a verejného sektora riešiť najnáročnejšie problémy prostredníctvom modernizácie ich obchodných procesov, aplikácií a infraštruktúry s využitím technologických riešení ďalšej generácie. Pre viac informácií navštívte nás na www.csc.com.

Zdravotníctvo a Life Sciences
Zlepšenie štandardov starostlivosti o pacienta poskytovaním inovatívnych riešení v oblastiach ako sú elektronické záznamy pacientov, klinické správy a dodržiavanie právnych predpisov v oblasti Life Sciences.

Doprava
Návrh a realizácia riešení zameraných na modernizáciu a elektronizáciu systémov a operácií, ktoré poskytujú zvýšenú účinnosť, prinášajú nové služby, ďalšie zdroje príjmov a celkovo vylepšený zážitok z cestovania.

Bankovníctvo a kapitálové trhy
Podpora architektonicky-riadeného a technologicky agnostického prístupu, ktorý umožňuje bankám rýchlu a efektívnu transformáciu a pomáha im zvládať komplexnosť dnešného prostredia
Prečítaj si viac

BookYourself Sj

IT spoločnosť  /  www.bookyourself.sk
13

Firma vznikla ako malý start-up financovaný z vlastných zdrojov a tiež ako “školiace stredisko“ mladých programátorov.

Spoločnosť BookYourself, s.r.o. pôsobí na trhu vyše 4 rokov. Prvým projektom od ktorého je odvodený aj názov spoločnosti bol rezervačný portál poskytujúci poskytovateľom služieb automatický systém rezrvácií termínov. 

Projekt rezervačného systému je momentálne čiastočne utlmený z dôvodu práce na nových rozvojových projektoch podobného start-up typu. Tu ale spoločnosť už pôsobí výlučne ako technologický partner. O obchod a marketing sa starajú ďalší partneri. Prvým z takýchto projektov je komunitne zameraný portál www.allfestivals.com, ktorý práve začína na lokálnom trhu, ale v priebehu niekoľkých mesiacov má v pláne obslúžiť viacero krajín.

Dlhodobým zameraním spoločnosti je vyhľadávať a participovať na podobných projektoch, kde vstupuje nie ako externý dodávateľ IT riešení, ale ako partner zodpovedný za IT stránku projektu finančne zainteresovaný na výsledkoch projektu.

Prečítaj si viac

ANEXT a.s.

IT spoločnosť  /  www.anext.sk
14

ANEXT a.s. je nezávislá, dynamická a progresívna súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT poradenstva od roku 2009 na slovenskom a českom trhu.

V priebehu posledných rokov prešla rýchlym vývojom a z malého podniku sa stal úspešný poskytovateľ IT služieb s viac ako 160 zamestnancami s hlbokými znalosťami v oblasti najmodernejších technológií.

Spoločnosť ANEXT poskytuje prvotriedne IT služby a riešenia pre stredné a veľké podniky, organizácie pôsobiace v energetickom priemysle a pre finančný a verejný sektor.
Ponúkame služby podnikových aplikácií, systémových integrácií, dátových integrácií, cloud computing, vývoja aplikácií, údržby a podpory aplikácií, IT outsourcingu a poradenské služby na základe najlepších osvedčených postupov a špičkových technológií.

Prečítaj si viac

AOS

Univerzity  /  www.aos.sk
15

Akadémia ozbrojených síl (AOS) je vojenská štátna škola univerzitného typu.

Je to škola s medzinárodnou akceptáciou, ktorej poslaním je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania. Popri vzdelávaní a výcviku sa AOS zameriava na rozvoj vedy a výskumu, ktorý sa orientuje na podporu bezpečnosti a obrany štátu a rozvoj spôsobilostí Ozbrojených síl SR.

AOS sa zapája do riešenia projektov základného a aplikovaného výskumu, do medzinárodných projektov v rámci EDA a NATO, do práce vedeckých a odborných komisií. Vedecký výskum je určený charakterom AOS a zameriava sa na technológie rozvoja ozbrojených síl a zabezpečenia obrany štátu (informačné a komunikačné systémy, medzinárodný krízový manažment, kybernetická obrana a bezpečnosť, prostriedky UAV a senzory).

 
Prečítaj si viac

Asseco CE

Ostatní  /  asseco.com
16

Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe.

Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Súčasťou skupiny Asseco Central Europe sú i ďalšie firmy s IT zameraním a prostredníctvom nich spoločnosť pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Má dlhoročné skúsenosti s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov

História spoločnosti siaha až do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou spoločnosťou Comp Rzeszów, čím boli položené základy budúcej globálnej skupiny Asseco. V októbri 2006 vstúpila spoločnosť na Varšavskú burzu, čím sa stala prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. 
Prečítaj si viac
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×